บุคลากรดร.วรารัตน์ กิจพจน์
ผู้อำนวยการ

กลุ่มยุทธศาสตร์


นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

กลุ่มวิจัยและจัดการนวัตกรรม


นางจีรวรรณ หัสโรค์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายกฤษณชัย กิมชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

กลุ่มพัฒนากำลังคนและเครือข่าย


นางสาวนิติญา คุ้มไพร
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางเสนาะจิต ทองดา
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นายสำราญ มหา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ชำนาญงาน


นางพัชรี ศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


นางพรพนม ปราชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นางสมบูรณ์ มหา
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2


นางอภิญญา มีชิน
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2


นายเกษม มะคำจั่น
พนักงานขับรถยนต์


นายสมพร เกษจันทร์
พนักงานขับรถยนต์


นายประยุทธ บุรีจันทร์
พนักงานขับรถยนต์