บทบาทหน้าที่


สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่
1. พัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ท้องถิ่น และภาคธุรกิจตามแนวทางประชารัฐให้สามารถปฏิบัติภารกิจและเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาหลักสูตร คู่มือ สื่อเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และบูรณาการสู่หลักสูตรการเรียนรู้
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม ด้านระบบบริการสุขภาพ
4. พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบบริการสุขภาพ
5. พัฒนาและจัดการนวัตกรรมสังคมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านระบบบริการสุขภาพ ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ
6. แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภายในประเทศและนานาชาติ
7. ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนงานด้านระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย