การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2561
วันที่ 9-10 มกราคม 2561
ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ชื่อเดิม ศูนย์ สช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
updated : 11 มกราคม 2560