การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2560
ณ สะเมิงรีสอร์ท อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกอบการประชุม