ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


ดร.วรารัตน์ กิจพจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ เข้าพบ นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งสัมภาษณ์และขอคำแนะนำในการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น