ความเป็นมา

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พนส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : Northeasthern Regional Institute for Health Service Innovation Development เป็นหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1855/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น