การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีน โฮเทลแอนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตำบลจัดการสุขภาพ TPAR

Infographic ตำบลจัดการสุขภาพ TPAR
Cr. นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2561
พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2560 ณ สะเมิงรีสอร์ท อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนะนำสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ