PHC  KM  MANAGEMENT

title00

เวบไซต์แห่งนี้เผยแพร่ผลงานสุขภาพภาคประชาชน เช่น องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม วิธีการ ผลงานดีเด่น และเทคโนโลยีที่นำมาใช้จนประสบผลสำเร็จ จำแนกเป็น 3 กลุ่มคือ การจัดการสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในชุมชน และการวิจัยและพัฒนารูปแบบงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน เราหวังว่าจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจ และการพัฒนาต่อยอด อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป

title01

title02