การสังเคราะห์ข้อมูลผลงาน อสม. ดีเด่นระดับชาติ
และ อสม.ดีเยี่ยมกลุ่มของผลงาน  การจัดการสุขภาพชุมชน อสม. ดีเยี่ยม     ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.๒๕๕๗

ชื่อผลงาน  การออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์เพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน บ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สาขาที่เด่นของผลงาน  สาขาการออกกำลังกาย

เจ้าของผลงาน (อสม.)  นางอรวรรณ ศรีพจน์

สถานที่ติดต่อ   บ้านเลขที่ ๓๙๔ หมู่ ๙ บ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

บทคัดย่อ

ผลงานของอสม.ดีเยี่ยมชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์มาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการสุขภาพชุมชน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ กระทั่งปัจจุบัน (๒๕๕๘) คณะกรรมการชุมชนทำหน้าที่ร่วมกันบริหารจัดการ ภายใต้รูปแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพ โดยมีการจัดตั้งชมรมการสร้างสุขภาพในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ ณ บ้านเวียงสวรรค์ ซึ่งต่อมาได้มีการขยายภาคีเครือข่ายชมรมการสร้างสุขภาพไปยังหมู่บ้านต่างๆของ ต.แม่เมาะ ศิลปะท้องถิ่น เช่น การฟ้อนเล็บ ลีลาศ รำวง และรำวงย้อนยุค ถูกนำมาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ ส่งผลให้ชาวบ้านได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้รับการประเมินสุขภาพเป็นประจำทุกสามเดือน เช่น วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต และ หาค่าดัชนีมวลกาย เป็นต้น รวมทั้งมีโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ และการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์อื่นๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแม่เมาะ และเทศบาล อ.แม่เมาะ เป็นต้น

สถานการ์และความสำคัญของปัญหา

การออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์เป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีความแข็งแรง ที่มีต้นทุนในการบริหารจัดการค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการสุขภาพชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการรองรับอยู่แล้วคือ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ทีมงานอสม. และ รพ.สต. เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยการออกกำลังกายให้กับชาวบ้าน เจ้าของผลงานนี้มีแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ ณ บ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อให้ชาวบ้านได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และจัดให้มีการประเมินสุขภาพเป็นประจำทุกๆสามเดือน

แนวคิดในการดำเนินการ/กรอบแนวคิด

ดำเนินงานภายใต้รูปแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ในพื้นที่บ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๗

วัตถุประสงค์

นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์มาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนงาน

แผนดำเนินงาน วางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆร่วมกับ รพ.สต.แม่เมาะ และทีมอสม. ภายใต้บริบทหมู่บ้านจัดการสุขภาพ รวมทั้งการจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพและการขยายเครือข่ายความร่วมไปยังหน่วยงานต่างๆของพื้นที่ จ.ลำปาง

การดำเนินงาน จัอสม.เจ้าของผลงานเป็นหัวหน้าโครงการและผู้ปฏิบัติงานนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ และการประสานงานกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพอื่นๆ

การประเมินผลสำเร็จของผลงาน

วิธีการประเมินผลสำเร็จ (การเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ) กิจกรรมและโครงการการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์เพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนต่างๆ ที่นำมาประยุกต์เพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน ที่มีการดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรม

ผลผลิตที่เกิดขึ้น
• เกิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ ณ บ้านเวียงสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ กระทั่งปัจจุบัน (๒๕๕๘) โดยนำศิลปะท้องถิ่น เช่น การฟ้อนเล็บ ลีลาศ รำวง และรำวงย้อนยุค มาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ ส่งผลให้ชาวบ้านได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกสามเดือน เช่น วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต และ หาค่าดัชนีมวลกาย เป็นต้น
• มีการจัดตั้งชมรมการสร้างสุขภาพชุมชน ซึ่งต่อมาได้ขยายการจัดตั้งไปยังหมู่บ้านอื่นๆของ ต.แม่เมาะ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์อื่นๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแม่เมาะ และเทศบาล อ.แม่เมาะ เป็นต้น
• เกิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ เช่น โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน เป็นต้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
• ระดับชาวบ้านและชุมชน – ชาวบ้านบ้านเวียงสวรรค์ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง อันเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้หมู่บ้านจัดการสุขภาพมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
• ระดับตำบลและเครือข่ายนอกตำบล – การขยายเครือข่ายการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ไปยังหมู่บ้านอื่นๆของ ต.แม่เมาะ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของตำบลจัดการสุขภาพ อีกทั้งการขยายเครือข่ายไปยังหน่วยงานต่างๆของ จ.ลำปาง ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานต่างๆยอมรับถึงความสำเร็จของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์อันมีต้นแบบจากหมู่บ้านเวียงสวรรค์

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของผลงาน

ด้านเจ้าของผลงาน นางอรวรรณ ศรีพจน์ เป็นผู้นำทางด้านการออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ และอุทิศตนเพื่อนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการจัดการสุขภาพชุมชน ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๖ สืบต่อมากระทั่งปัจจุบัน

ด้านทีมพี่เลี้ยง การสนับสนุนทางด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.แม่เมาะ

ด้านทีมบริหารจัดการ ทีมงาน อสม. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นทีมงานคุณภาพ

ประวัติของ อสม.

นางอรวรรณ ศรีเนตร อายุ ๕๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนสตร์ ระยะเวลาที่เป็นอสม. ๒๐ ปี