การสังเคราะห์ข้อมูลผลงาน อสม. ดีเด่นระดับชาติ
และ อสม.ดีเยี่ยมกลุ่มของผลงาน  การจัดการสุขภาพชุมชน อสม. ดีเยี่ยม     ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.๒๕๕๗

ชื่อผลงาน  การพัฒนาการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน บ้านถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

สาขาที่เด่นของผลงาน  การให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

เจ้าของผลงาน (อสม.)  นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร

สถานที่ติดต่อ  บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ ๑๓ บ้านถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

บทคัดย่อ

ผลงานของอสม.ดีเยี่ยมชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนาการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และ ๒) ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานต่างๆเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ดำเนินการ ณ บ้านถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ กระทั่งปัจจุบัน (๒๕๕๗) ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ปรากฏผลสำเร็จคือ บูรณาการ ศสมช.เข้ากับศูนย์สาธิตการตลาด และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่ง ศสมช.สามารถเปิดให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขกับชาวบ้านทุกวัน โดยมีอสม.ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับถ่ายทอดความรู้และทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้ยังประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น หมู่บ้านปรับพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง-ความดันโลหิตสูง-โรคหัวใจและหลอดเลือด (๒๕๕๒) การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง การจัดตั้งภาคีเครือข่ายคนตำบลหนองม่วงยุคใหม่ร่วมกันไร้พุง (๒๕๕๔) ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ (๒๕๕๓) ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (๒๕๕๕) โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมชุมชน (๒๕๕๖) และ กิจกรรมการันตีคุณภาพร้านโดยอสม. (๒๕๕๔) รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรม คือ นวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (๒๕๕๓) และ นวัตกรรมอาหารปลอดภัย อสม.ใส่ใจผู้บริโภค (๒๕๕๔) อันส่งผลลัพธ์ให้ชาวบ้านเข้าถึงการใช้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทำให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สถานการ์และความสำคัญของปัญหา

บ้านถาวรสามัคคี หมู่ ๑๓ ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็นหมู่บ้านขนาดกลางที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ พร้อมกับมีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อให้บริการสาธารณสุขกับชาวบ้าน ที่ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลอำเภอโคกสูงไกลถึง ๓๐ กิโลเมตร หากยังมีปัญหาในเรื่องของสถานที่ตั้งของ ศสมช.อันคับแคบ และงบประมาณสำหรับการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้านที่จำกัด รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการเพื่อให้บริการสาธารณสุขกับชาวบ้าน อสม.เจ้าของผลงานชิ้นนี้มีแรงบันดาลใจที่จะยกระดับการให้บริการของ ศสมช.ให้มีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการเข้ากับศูนย์สาธิตการตลาด พร้อมกับการจัดการสาธารณสุขมูลฐานด้านอื่นๆของชุมชนไปด้วยกัน

แนวคิดในการดำเนินการ/กรอบแนวคิด

วางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ร่วมกับ รพ.สต.หนองม่วง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมอสม.

วัตถุประสงค์

พัฒนาการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน บ้านถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนงาน

แผนดำเนินงาน วางแผนดำเนินงานโครงการต่างๆในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ร่วมกับ รพ.สต.หนองม่วง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมอสม.

การดำเนินงานอสม.เจ้าของผลงานเป็นหัวหน้าโครงการต่างๆ และเป็นผู้นำการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลสำเร็จของผลงาน

วิธีการประเมินผลสำเร็จ (การเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ) กิจกรรมและโครงการการจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมที่มีการดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างเป็นรูปธรรม

ผลผลิตที่เกิดขึ้น
• บูรณาการการบริหารจัดการ ศสมช.เข้ากับศูนย์สาธิตการตลาด และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ สามารถเปิดให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขกับชาวบ้านทุกวัน ระหว่างเวลา เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.โดยมี อสม.ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับถ่ายทอดความรู้ และทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนร่วมกัน
• ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น หมู่บ้านปรับพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง-ความดันโลหิตสูง-โรคหัวใจและหลอดเลือด (๒๕๕๒) และการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง
• การจัดตั้งภาคีเครือข่ายคนตำบลหนองม่วงยุคใหม่ร่วมกันไร้พุง (๒๕๕๔) ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ (๒๕๕๓) ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (๒๕๕๕) โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมชุมชน (๒๕๕๖) และจัดกิจกรรมการันตีคุณภาพร้านโดยอสม. (๒๕๕๔)
• การคิดค้นนวัตกรรม คือ นวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (๒๕๕๓) และ นวัตกรรมอาหารปลอดภัย อสม.ใส่ใจผู้บริโภค (๒๕๕๔)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านเข้าถึงการใช้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของผลงาน

ด้านเจ้าของผลงาน นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร บำเพ็ญตนเป็นผู้นำด้านการพัฒนาหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๓๙ สืบต่อมากระทั่งปัจจุบัน

ด้านทีมพี่เลี้ยง การสนับสนุนทางด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.หนองม่วง และความร่วมมือในการพัฒนาจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ด้านทีมบริหารจัดการ ทีมงาน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นทีมงานคุณภาพ

ประวัติของ อสม.

นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร อายุ ๔๓ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลาที่เป็นอสม. ๑๘ ปี