การสังเคราะห์ข้อมูลผลงาน อสม. ดีเด่นระดับชาติ
และ อสม.ดีเยี่ยมกลุ่มของผลงาน  การจัดการสุขภาพชุมชน อสม. ดีเด่นระดับชาติ     ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.๒๕๕๗

ชื่อผลงาน  การส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกการป้องกันเอดส์ต่อเยาวชน ณ ชุมชนนวลจิตใต้ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สาขาปฏิบัติงานอสม.ดีเด่น.ในเขตกรุงเทพมหานคร

เจ้าของผลงาน (อสม.)  นายณรงค์ เจริญสง่า

สถานที่ติดต่อ   บ้านเลขที่ ๓๗๕ ชุมชนนวลจิตใต้ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

ชุมชนนวลจิตใต้ได้รับการขนานนามในอดีตว่าเป็นชุมชนชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ เนื่องจากเป็นแหล่งบ้านเช้าของหญิงขายบริการทางเพศ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การตรวจเชื้อเอชไอวีในปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุม ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ตตามรายงานของ เอ็นจีโอ และสถานศึกษาหลายแห่งที่เข้ามาสำรวจและดำเนินโครงการในชุมชน หากสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในหมู่เยาวชนยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์และพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของผลงานอสม.ชิ้นนี้ มุ่งที่จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องการโรคเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนมัธยม ชั้นม.๑ โรงเรียนวิจิตรวิทยา จำนวน ๘๐ คน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเอดส์เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ ๓๗.๕ เป็นร้อยละ ๘๕.๘ และมีทักษะในการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๖.๗ เป็นร้อยละ ๘๙.๒ นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายการสนับสนุนการป้องกันโรคเอดส์ ที่เป็นความร่วมมือของนักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่จากศูนย์ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน ผู้นำชุมชน เอ็นจีโอ และ อสม. ขณะที่งานสาธารณสุขมูลฐานด้านอื่นๆยังคงดำเนินไปตามปกติ

สถานการ์และความสำคัญของปัญหา

โรคเอดส์เป็นหนึ่งในปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ชุมชุนนวลจิตใต้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพำนัก (บ้านเช่า) ของบรรดาหญิงที่ขายบริการทางเพศ ถึงแม้ว่าอุบัติการณ์ของการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือเพียง ๔ รายเท่านั้นในปัจจุบัน หากสภาพสังคมในยุคโลกาภิวัตน์และพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในหมู่เยาวชน ยังคงเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง แผนยุทธศาสตร์ของประเทศต่อโรคเอดส์ “Getting to Zero” ที่ดำเนินการระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ กำหนดเป้าหมายไว้ ๓ ประการคือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ และ ไม่มีการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงนำไปสู่การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกป้องกันเอดส์ในหมู่เยาวชน

แนวคิดในการดำเนินการ/กรอบแนวคิด

ดำเนินงาน ในกลุ่มเป้าหมายที่นักเรียนมัธยม ระดับชั้นม.๑ จำนวน ๘๐ คน โรงเรียนวิจิตรวิทยา ชุมชนนวลจิตใต้ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกป้องกันเอดส์ในกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนงาน

แผนงานการดำเนินงาน แผนดำเนินงาน ถูกจัดทำขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่จากศูนย์ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน ผู้นำชุมชน เอ็นจีโอ และ อสม. ดำเนินจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกป้องกันเอดส์ในนักเรียนมัธยม ระดับชั้นม.๑ จำนวน ๘๐ คน โรงเรียนวิจิตรวิทยา รวมทั้งสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอดส์ผ่านหอกระจายเสียงในชุมชน และการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานด้านอื่นๆในชุมชนยังคงดำเนินงานตามปกติ

มาตรการรักษาความปลอดภัยของชุมชน ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามจุดสำคัญของชุมชนเพื่อป้องกันการมั่วสุมและรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน

การประเมินผลสำเร็จของผลงาน

วิธีการประเมินผลสำเร็จ (การเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ) ทำการประเมินจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน รับฟังข้อคิดเห็นและการตอบสนองจาก ทีมงานอสม. ผู้นำชุมชน บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตที่เกิดขึ้น
• กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนมัธยม ชั้นม.๑ โรงเรียนวิจิตรวิทยา จำนวน ๘๐ คน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเอดส์เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ ๓๗.๕ เป็นร้อยละ ๘๕.๘ และมีทักษะในการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๖.๗ เป็นร้อยละ ๘๙.๒ นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายการสนับสนุนการป้องกันโรคเอดส์ ที่เป็นความร่วมมือของนักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่จากศูนย์ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน ผู้นำชุมชน เอ็นจีโอ และ อสม.
• กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานอื่นๆยังคงดำเนินไปตามปกติ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น พ่นยากำจัดยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุง การให้บริการสุขภาพในศสมช. เช่น การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การตรวจระดับน้าตาลในเลือด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ความสำเร็จงานของโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกป้องกันเอดส์ให้กับเยาวชน และเผยแพร่ในชุมชนนวลจิตใต้ รวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายสนับสนุนการทำกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ เป็นผลมาจากความร่วมมือของ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่จากศูนย์ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน ผู้นำชุมชน และ เอ็นจีโอ โดยมี อสม. เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความเข้มแข็งและห่างไกลจากโรคเอดส์

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของผลงาน

ด้านเจ้าของผลงาน นายณรงค์ เจริญสง่า เป็นผู้นำชุมชนและเป็นนักประสานงานที่ดีเยี่ยม อุทิศตนเพื่องานสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี เป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่ความสำเร็จ

ด้านทีมพี่เลี้ยง การสนับสนุนทางด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. หนองคอนไทย

ด้านทีมบริหารจัดการ ทีมงาน อสม. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นทีมงานคุณภาพ

ประวัติของ อสม.

นางราณี ถาดวิจิตร อายุ ๕๑ ปี อาชีพเกษตรกรและค้าขาย สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ อสม.เป็นระยะเวลา ๑๓ ปี