การสังเคราะห์ข้อมูลผลงาน อสม. ดีเด่นระดับชาติ
และ อสม.ดีเยี่ยมกลุ่มของผลงาน  การจัดการสุขภาพชุมชน อสม. ดีเด่นระดับชาติ     ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ.๒๕๕๗

ชื่อผลงาน  : การจัดการสุขภาพชุมชนและกองทุนสัจจะเพื่อสวัสดิการอสม. ชมรมอสม. อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

สาขาที่เด่นของผลงาน  สาขาปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้

เจ้าของผลงาน (อสม.)  นายมะกะตา หะแว

สถานที่ติดต่อ   บ้านเลขที่ ๑๐๙/๑ หมู่ ๔ ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

บทคัดย่อ

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ตลอดจนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ต้องเผชิญกับความลำบากและเสี่ยงภัย จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะก่อก่อตั้งกองทุนสัจจะเพื่อสวัสดิการอสม. ชมรม อสม. อำเภอสายบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่ออสม. ด้วยกระบวนการสร้างศรัทธา โดยหักเงินจากค่าตอบแทนรายเดือนที่อสม.ได้รับวันละ ๑ บาท สมาชิกสามารถกู้ยืมได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย กรณีที่ อสม.ที่เสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ ๗,๘๘๐ บาท และกรณีที่อสม.ที่เจ็บป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับเงินช่วยเหลือครั้งละ ๓๐๐บาท นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุขชุมชน โดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน เช่น ลดปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน และปัญหาการรับวัคซีนในเด็ก ๐ - ๕ ปี เพื่อให้ชาวบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สถานการ์และความสำคัญของปัญหา

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบที่ต่อเนื่องและยาวนานต่อสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีความลำบากและต้องเสี่ยงภัยกับเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะก่อก่อตั้งกองทุนสัจจะเพื่อสวัสดิการอสม. ชมรม อสม. อำเภอสายบุรี เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับ อสม. นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดทำแผนงานด้านสุขภาพ โดยใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบลในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน และปัญหาการรับวัคซีนในเด็ก ๐ - ๕ ปี

แนวคิดในการดำเนินการ/กรอบแนวคิด

เกิดจากแรงบันดาลใจที่เล็งเห็นความลำบากของ อสม. ต้องเสี่ยงภัยกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ด้วย การสร้างสวัสดิการ จากกองทุนสัจจะ อสม.ชมรม อสม. อำเภอสายบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีสุขภาพดี และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบ

วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนงาน

แผนดำเนินงานและทีมงาน จัดทำแผนงานด้านสุขภาพการค้นหาปัญหาสุขภาพในตำบลเพื่อลดปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและปัญหาการรับวัคซีนในเด็ก ๐ - ๕ ปี นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการโดยใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบลในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน และ กระบวนการสร้างศรัทธาโดยการจัดตั้งกองทุนสัจจะเพื่อสวัสดิการ อสม. ชมรม อสม.อำเภอสายบุรี

การประเมินผลสำเร็จของผลงาน

วิธีการประเมินผลสำเร็จ (การเก็บรวบรวมข้อมูล ฯลฯ) การลงพื้นที่ ทำงานร่วมกัน และรับฟังความคิดเห็นการสะท้อนกลับของปัญหาว่า ได้รับการแก้ไข หรือไม่ อย่างไร และการประเมินความพึงพอใจของอสม.ต่อกองทุนสัจจะเพื่อสวัสดิการอสม.

ผลผลิตที่เกิดขึ้น
• เป็นแกนนำหลักในการสร้างเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมสุขภาพเพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและปัญหาการรับวัคซีนในเด็ก ๐ - ๕ ปี การแก้ปัญหา สาธารณสุขของชุมชนโดยจัดทำโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน
• การจัดตั้งกองทุนสัจจะเพื่อสวัสดิการ อสม. ชมรม อสม.อำเภอสายบุรี ด้วยกระบวนการสร้างศรัทธา ระดมทุนด้วยการหักเงินจากค่าตอบแทนรายเดือนของอสม. มอบเข้ากองทุนวันละ ๑ บาท ( เดือนละ ๓๐ บาท ) สมาชิกสามารถกู้ยืมได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย กรณีที่อสม.ที่เสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ ๗,๘๘๐ บาท และกรณี อสม.ที่ป่วย ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับเงินช่วยเหลือครั้งละ ๓๐๐บาท ปัจจุบันชมรม อสม. อำเภอสายบุรี มียอดเงินสวัสดิการสะสม ๒๖๗,๐๐๐ บาท พบว่า ช่วยลดปัญหาการขาดทุนทรัพย์ในครอบครัวอสม. ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัว อสม. ที่เสียชีวิต ได้เป็นอย่างดี

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กองทุนสัจจะเพื่อสวัสดิการ อสม. ชมรม อสม.อำเภอสายบุรี เป็นที่พึงพอใจต่อ สมาชิกอสม. ในการสร้างสวัสดิการ ความเชื่อมั่น และ กำลังใจต่อการปฏิบัติงาน ขณะที่กิจกรรมสาธารณสุขชุมชนยังคงมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของผลงาน

ด้านเจ้าของผลงาน
-การยึดหลักศาสนา ส่งเสริมการทำความดี ห้ามปรามการทำชั่วการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส
-มีความมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายนำมาวิเคราะห์ และพิจารณา
-ร่วมประสานและทำกิจกรรมในชุมชนเพื่อสังคมรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากชุมชนให้ดีที่สุด ไฝ่รู้ หาความรู้ตลอดเวลา ใช้คติ “ในโลกนี้มีอะไรมากมายที่เราไม่รู้ เราจึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลา”รู้จักทำสิ่งใหม่ๆ กล้าคิดกล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง และ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม

ด้านทีมพี่เลี้ยง ทีมพี่เลี้ยงจาก รพ.สต. มีบทบาทที่สำคัญในการให้ข้อคิดเห็นเรื่องการจัดการ การวางแผนการดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ ทำให้ อสม. มีความเชื่อมั่นในการทำงานด้านสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน จนได้รับการยอมรับและเชื่อถือ

ด้านทีมบริหารจัดการ ทีมงานอสม.มีการทำงานเป็นทีม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ

ประวัติของ อสม.

นายมะกะตา หะแว อายุ ๔๖ ปีนับถือศาสนาอิสลาม สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพรับจ้างทำงานเป็น อสม. เป็นเวลา ๒๑ ปี ดำรงตำแหน่ง ประธานอสม.ระดับตำบล ประธานอสม.ระดับอำเภอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๑ อบรมนักจัดการสุขภาพชุมชนเรื่องการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์อบรมหลักสูตรครูฝึก อสม.