VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61)

VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61) รวมข้อมูลการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  รหัสผู้ใช้งาน 111 ( …

อ่านต่อ

การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  การจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ผ่านระบบบ …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฎิบัติการการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฎิบัติการการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริกา …

อ่านต่อ