VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61)

VDO ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment (12 พย. 61) รวมข้อมูลการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  รหัสผู้ใช้งาน 111 (ผู้ใช้งานระดับจังหวัด) รหัสผู้ใช้งาน 113,114 (ผู้ใช้งานระดับอำเภอ) รหัสผู้ใช้งาน 115 (ผู้ใช้งานระดับตำบล) แก้ไขและเปลี่ยนสถานะ อสม. รหัสผู้ใช้งาน 112 (ผู้ใช้งานระดับจังหวัด)อนุมัติ รหัสผู้ใช้งาน 115 (ผู้ใช้งานระดับตำบล) ตกเบิก รหัสผู้ใช้งาน 115 (ผู้ใช้งานระดับตำบล) เทคนิคการตกเบิก รหัสผู้ใช้งาน 115 (ผู้ใช้งานระดับตำบล) เทคนิคการกู้คืน อสม เพื่อตกเบิก ระบบรายงานฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(ค่าป่วยการ อสม.)    

อ่านต่อ

การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  การจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระยะแรก  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก ปี พ.ศ.2561 งวดที่ 4 นำเสนอ e-Payment ผังกระบวนงาน e-Payment  กระบวนการทำงานในระบบ esw  คู่มือ สสจ.  คู่มือ สสอ.  คู่มือ รพสต  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หนังสือกรมบัญชีกลางเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจ่ายค่าป่วยการ อสม ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การบันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของ อสม. เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการฯ ผ่านระบบ e-Payment ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 หนังสือแจ้งประธานชมรม อสม.จังหวัด เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การกำหนดรหัสผู้ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานบริการของรัฐ/ท้องถิ่นที่ขอจ่ายเป็นเงินสดให้กับ อสม. ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านระบบ e-Payment การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2561 งวด 3 ถามตอบการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลใน43แฟ้ม-คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลอสม-6กพ61 การเตรียมข้อมูลอสม-19มค61 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2  แนวทางและแบบฟอร์มสำหรับการอบรมอสม-ใหม่-พ้นสภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2560  แบบคำร้องของ อสม. ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ ตัวอย่าง หนังสือนำส่งรายชื่อ อสม. จาก สสจ. ถึง กรม สบส. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. (แบบ อสม.1) ปี 2561 xls pdf หลักสูตรฝีกอบรมาตรฐาน อสม. 2550 คู่มือระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. v.1.8 คู่มือ สำหรับ รพสต. หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลผู้รับสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การแก้ไขข้อมูล อสม. ที่ผิดพลาด ตารางข้อมูล อสม ที่ผิดพลาด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฎิบัติการการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฎิบัติการการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำเสนอ e-Payment  ผังกระบวนงาน e-Payment  กระบวนการทำงานในระบบ esw  คู่มือ สสจ.  คู่มือ สสอ.  คู่มือ รพสต  กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม สสจ. หนังสือเชิญประชุม สบส.เขต แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม เอกสารประกอบการประชุม คู่มือระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. v.1.8 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ e-Payment   เข้าเว็บ e-Social Welfare   LINE@ “สสม.net” แหล่งข้อมูลงาน สสม. และ สช.    

อ่านต่อ