ประชุมติดตาม เสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมติดตาม เสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย อสม.และองค์กร อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพ องค์กร อสม.และภาคีเครือข่ายสาธารณสุขมูลฐาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตในสถานการณ์   การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมส่งมอบ “ป้ายรณรงค์เชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ” ให้กับ ประธานชมรม อสม.ระดับอำเภอ ทั้ง 322 อำเภอ ในภาคอีสาน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ องค์กร อสม. ต้นแบบสร้างสุขภาพ และหลักสูตร อสม.นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด โดยการประชุมครั้งนี้ นายมงคล  ปิยปัญญา ผู้อำนวยการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และมีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน ระดับจังหวัด ประธานชมรมระดับภาคฯ ชมรม    อสม.ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ข่าว : ฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท

อ่านต่อ