โครงการคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตระหนัก ให้ความสำคัญ ร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม การปรับแนวความคิด เจตคติ ร่วมทั้งเสริมสร้างให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป้าหมายไปสู่องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป โดยมีกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมถวายสังฆทาน และเขียนบนผ้าทอง ณ วัดพระธาตุหนองแวง พระอารามหลวง กิจกรรมเลือกต้นไม้ดูแล กิจกรรมมอบใบประกาศ คนดี ศรี สสม.อีสาน แก่ นายกฤษณชัย กิมชัย รวมทั้งกิจกรรม Big cleaning ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   ข่าว : ฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท วีรยุทธ กิจสกุล

อ่านต่อ