มหกรรม โครงการประสานความร่วมมือรูปแบบการพัฒนา อสม. 4.0 จังหวัดขอนแก่น

มหกรรม โครงการประสานความร่วมมือรูปแบบการพัฒนา อสม. 4.0 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (พนส.ภาคอีสาน) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย จัดงานโครงการประสานความร่วมมือรูปแบบการพัฒนา อสม. 4.0 จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวรายงาน และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ทันตแพทย์มุนี เหมือนชาติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดร.วรารัตน์ กิจพจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทอง ศีละวงษ์ นายกสมาคม อสม. อีสาน ผู้บริหาร วิทยากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วน ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบการพัฒนา อสม. 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Skill) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และมีจิตอาสา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ (Change Agent) โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย อสม. 4.0 จาก 26 อำเภอ อสม.ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา อสม. 4.0 รวม 400 คน   เอกสารประกอบการประชุม    ติดตั้งและใช้งาน          

อ่านต่อ

อสม. 4.0

รวมข้อมูลการพัฒนา อสม. 4.0 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การประเมินและรายงานผลการพัฒนา อสม. 4.0 หนังสือแจ้งประธานชมรม อสม. แนวทางการพัฒนา อสม.4.0 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา อสม. 4.0 คู่มือการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่น SMART อสม. 

อ่านต่อ