ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562

แนวทางการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562 (อสม.ดีเด่น) 12 สาขา แบบตอบรับ อสม.ดีเด่น ปี 2564

อ่านต่อ

การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 8 9 10 และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค และการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน เชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม. ที่สร้างคุณความดีแก่ประเทศชาติ และเป็น อสม. 4.0 ที่มีทักษะด้านดิจิทัล มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ สู่เป้าหมายของปฏิญญาแห่งอัสตานา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน และร่วมแรงร่วมใจเชิญชวนเลิกบุหรี่ตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันต์ โดยมี ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง พร้อมด้วย ดร.วรารัตน์ กิจพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหาร คณะกรรมการคัดเลือกฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง คณะกรรมการชมรม อสม. ภาคฯ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้สนใจ จาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 700 คน ชมบันทึกการถ่ายทอดสด Facebook Live ได้ที่  การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ภาค และการประเมินผลงาน อสม. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562วันที่ 9 มกราคม 2562ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น หนังสือเชิญ สสจ. เขต 7 หนังสือเชิญ สสจ. เขต 8 หนังสือเชิญ สสจ. เขต 9 หนังสือเชิญ สสจ. เขต10 คำสั่งกรรมการระดับเขตสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบตอบรับ ลำดับการนำเสนอ แนวทางการคัดเลือก แบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน   แผนที่

อ่านต่อ

แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2562

หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

อสม.ต้นแบบ นางสาวดรุณี ศรีมอม อสม.อำเภอนาจะหลวย รางวัล อสม.เด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขา ศสมช. ปี2561

อสม.ต้นแบบ นางสาวดรุณี ศรีมอม อสม.อำเภอนาจะหลวย รางวัล อสม.เด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขา ศสมช. ปี2561 รางวัล อสม.smart อสม.4.0 ปี2561 เผยแพร่โดย กองสุขศึกษา กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ https://youtu.be/hz4NMGQI5Ho

อ่านต่อ