การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุ …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเวทีการเรียนรู้ระดับภาค ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมือง …

อ่านต่อ