ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนสร้างสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา หนังสือเชิญประชุม สสจ. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจง สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบตอบรับ แบบรายงานการเดินทาง แผนที่สถานที่จัดประชุม เอกสารประกอบการประชุมชุมชนสร้างสุข ปี 2563      

อ่านต่อ