คลังความรู้ ภาคเหนือ

นวัตกรรมชุมชน : ผลงานดีเด่น ระดับ เขต ภาค และ ดีเยี่ยม ปี 2561 นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : แฟ้มบันทึกสุขภาพดีตามวิถีชุมชนดอนแก้ว นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : โรงเรียนผู้สูงอายุ (ศาลาสร้างสุข) นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : เซิ้งกะลา และกะลาสปา นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : เซียมซีเสี่ยงโรค นวัตกรรมสุขภาพชุมชน : รำวงย้อนยุค การพัฒนารูปแบบ การพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่ อสม. 4.0 สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2561     ที่มา : สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคเหนือ  

อ่านต่อ

สสม.net “สังคมอุดมปัญญา การสาธารณสุขมูลฐาน”

สสม.net “สังคมอุดมปัญญา การสาธารณสุขมูลฐาน”          แหล่งรวบรวมสารสนเทศ (Information) ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) สุขภาพภาคประชาชน สุขศึกษา เพื่อสนับสนุนสารสนเทศ (MIS) แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และท้องถิ่น ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสุขภาพในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ Primary Care, Primary Health Care, Primary Medical Care, Community Care, Family Care และ Self Care เพื่อเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวว่า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ติดตั้งและใช้งานได้ที่  แผนการพัฒนา Phase 1 : เปิดตัว : OPEN 1.1 Platform : Android, www 1) ผลงานเด่น/นวัตกรรม อสม.ดีเด่นระดับชาติ 2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : อสม.ดีเด่นระดับชาติ Phase 2 : ต่อเติม : ADD 2.1 Platform : Android, www 1) ผลงานเด่น/นวัตกรรม อสม.ดีเด่นระดับชาติ 2) พื้นที่ต้นแบบ : ตำบลจัดการสุขภาพ, องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมฯ 3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) : อสม.ดีเด่นระดับชาติ, พื้นที่ต้นแบบด้านต่าง ๆ 4) องค์ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน : องค์ความรู้, บทความวิชาการ, วิจัย 5) 100 อสม. ดีเด่น 100 ปี การสาธารณสุขไทย Phase 3 : ขยายผล : EXTEND 3.1 เพิ่ม Platform : iOS 3.2 E-learning (Platform : www) 3.3 สื่อสังคมออนไลน์ 3.4 สร้างและส่งเสริม Creative Content 3.5 เพิ่ม Content ด้านอื่น ๆ พัฒนาโดย สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

มุมเรียนรู้จาก esanphc.net

มุมเรียนรู้จาก esanphc.net (2546-2557) การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเป็นวิทยากรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกับชุมชน 30 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน 30 ปี การสาธารณสุขมูลฐาน (2) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 การสาธารณสุขมูลฐาน

อ่านต่อ