โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดการความรู้การดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบในด้าน ทีมผู้นำเข้มแข็ง ท้องถิ่น ท้องที่ บ้าน วัด โรงเรียน สามัคคีกลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นตำบลแรกของประเทศที่ดำเนินการตั้งด่านเฝ้าระวัง คัดกรองตามถนนรอบตำบล 12 จุด เพื่อป้องกันโควิด 19 ซึ่งเป็นต้นแบบของพื้นที่ตำบลอื่น ๆ ในพื้นที่ รวมถึงทีมผู้นำชุมชน อสม. จัดกิจกรรม อสม.ส่งยาถึงบ้านผู้ป่วย อสม.เคาะประตูบ้าน และ      อสม.เฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักตัว 14 วัน และมี ศสมช.ทุกหมู่บ้าน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก   นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยโสธร สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหิน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10 และประธานชมรม อสม.จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

อ่านต่อ

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดการความรู้การดำเนินงานสุขภาพ      ภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบในด้านธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง ว่าด้วยมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) พ.ศ. 2563 แห่งแรกของประเทศไทย ด้วยการสานพลังของเครือข่าย บวร บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น และภาครัฐ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจัดการทุกข์ สุข ของคนตำบลนาโพธิ์กลาง เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน และ  สุขสามัคคี บนวิถีของต้นทุนทางสังคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม     จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ประธานชมรม อสม.จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้                                  

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีมแกนนำขับเคลื่อน บูรณาการเสริมพลังและติดตามประเมินผล ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2

วันที่ 4  สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีมแกนนำขับเคลื่อน บูรณาการเสริมพลังและติดตามประเมินผล ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 10 กล่าวต้อนรับ นางวิรุณศิริ  อารยวงศ์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นวิทยากร โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับตำบลในพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 10

อ่านต่อ

ประชุมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ สสม. จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายมงคล ปิยปัญญา ผอ.ศูนย์ สสม.จังหวัดขอนแก่น นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผอ.ศบส.7 นายวิมล ยาทองไชย ผอ.ศบส.8 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผอ.ศบส.9 นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผอ.ศบส.10 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาววิลัยวัลย์  ธงสันเทียะ ประธานชมรม อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานชมรม อสม. ทั้ง 20 จังหวัด ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในระยะ 3 เดือนที่เหลือในปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการดำเนินงานและพัฒนาชมรม อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 ให้มีความเข้มแข็ง

อ่านต่อ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลังและทดสอบเครื่องมือในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ นายฐนะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อาจารย์จีรวรรณ หัสโรค์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายธรรมนูญ บุญจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง นางอนุรักษ์ สะตะ และคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมเสริมพลังและทดสอบเครื่องมือในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล และทีมงาน อสม. หมอประจำบ้าน เฝ้าระวัง ป้องกันโรควิด–19 ระดับชุมชน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันครบรอบ 36 ปี วันก่อตั้ง ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  จัดงานทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 9 รูป  เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บุคคลากรของศูนย์ฯ และเป็นวันครบรอบ 36 ปี ในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีพี่น้องเครือข่าย จาก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 อุดรธานี และทีมงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานทำบุญวันครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ฯ ในครั้งนี้  

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต 7 – 8 – 9 -10 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายมงคล ปิยปัญญา ผอ.ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต 7 – 8 – 9 -10 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 โดยมีผู้อำนวนการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 และ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศบส. 7 – 8 – 9, คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคอีสาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น                    

อ่านต่อ