ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายบุญเพ็ง​ ยอดบุญมา ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดภารกิจการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน การพัฒนา อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ตามนโยบาย 3 หมอของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้คนไทย ทุกคนมีหมอประจำตัว 3 คน คือ อสม.หมอประจำบ้าน หมอ รพ.สต และหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ในการดูแลสุขภาพของคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดีพึ่งตนเองได้ และการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต : ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564  

อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562

แนวทางการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น พ.ศ. 2562 (อสม.ดีเด่น) 12 สาขา แบบตอบรับ อสม.ดีเด่น ปี 2564

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 11 กันยายน 2563 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า   การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา  ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน  ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า   การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9

  วันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า   การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 โดยมีนายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการประชุม และ   นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ได้กล่าวต้อนรับ รวมทั้งให้การอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมพร้อมการอำนวยความสะดวก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นคคราชสีมา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน  ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านต่อ

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านแข้ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายนัตถะวุฒิ  ภิรมย์ไทย ผู้อำนวยการกองสนับสนุนบริการสุขภาพ     ภาคประชาชน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านแข้ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบในด้าน การขับเคลื่อนงานและส่งเสริมสนับสนุนจาก พชอ. สู่ พชต. ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการ ภายใต้แนวคิด ชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงินและสุขสามัคคี” บ้านแข้ ได้ก่อตั้งสถาบันการเงิน       ของชุมชน ที่มีเงินหมุนเวียนถึง 20 ล้านบาท ร่วมถึงส่งเสริมปลูกฝังการออมในโรงเรียนประถมจนมีเงินประมาณ 9 แสนบาท อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอ สนับสนุนให้ชุมชนได้เตรียมความพร้อม สู่หมู่บ้านนวัติวิถี โดยมีท่านเจ้าคณะตำบล พระนักพัฒนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ และในช่วงการระบาดของ โควิด 19 ชุมชนมีด่านคัดกรองทุกหมู่บ้าน ยาวนานถึงสามเดือน ภายใต้การดำเนินงานของท้องที่ ท้องถิ่น พี่น้อง อสม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง จนสามารถจัดการสู่ “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด 19” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ นายอำเภอภูเขียว สาธารณสุขอำเภอภูเขียว และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สสจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

อ่านต่อ

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดการความรู้การดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ  ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ กระบวนการขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนระบบโดย  7 ดี ยกระดับมาตรฐานด้วย 5 ดาว ก้าวสู่ NEW NORMAL โดยยึดชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ส่งเสริมบทบาท อสม. “3 ค หยุดโควิด 19” เคาะประตูบ้าน คัดกรอง และคุยจนไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่ และมีการเตรียมความพร้อมสู่ ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด 19 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติ นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการ   ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ      ภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนนายกสมาคม อสม.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมผลการดำเนินงาน โดยมี สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ในนาม พชอ. ให้การต้อนรับ ซึ่งมีเครือข่าย พชต.ด่านช้าง ประกอบด้วย นายก อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต. อสม. ผอ. โรงเรียน พร้อมด้วยทีม เครือข่าย  ผู้นำชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน            

อ่านต่อ

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดการความรู้การดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ กระบวนการขับเคลื่อนงานที่สอดคล้อง กับประเด็นการพัฒนาของ พชอ. สู่ พชต. ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งท้องถิ่น ท้องที่ บ้าน วัด โรงเรียน รักสามัคคี ครอบคลุมสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่ม มีโรงเรียนผู้สูงอายุคุณภาพ โดยประกาศเจตนารมณ์ “80 ปี ห้ามตาย” และจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดต้นแบบ “สุขศาลา” ของหมู่บ้าน แห่งแรกของประเทศ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน    พร้อมด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอยางตลาด ในนาม พชอ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตอกแป้น  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น คุณครูอาจารย์จาก 3 โรงเรียน ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7 และประธานชมรม อสม.จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

อ่านต่อ

โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและจัดการความรู้การดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชนในพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ปลอดสารเคมี และสนับสนุนเครือข่ายในการควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ทีมผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน และสาธารณสุขอำเภอ ให้ความสำคัญในเรื่องการลงพื้นที่เข้าหาผู้นำชุมชน ทั้งท้องถิ่นท้องที่ เพื่อเข้าถึง เข้าใจ ร่วมใจพัฒนา รวมถึงการรับซื้อ ข้าว ผัก และอาหารอื่น ๆ ตามฤดูกาล      จากชุมชนเพื่อนำไปปรุงเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่องให้การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนสร้างสุข เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอ ในนาม พชอ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีง่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 7 และประธานชมรม อสม.จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้    

อ่านต่อ