แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปี 2562

หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่าง …

อ่านต่อ

การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment  การจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ผ่านระบบบ …

อ่านต่อ

66 Key Message เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ชุดข้อมูลความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น ประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) “Thai Health Literacy 66” เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (ที่มา …

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฎิบัติการการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฎิบัติการการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Payment ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริกา …

อ่านต่อ

อสม. 4.0

รวมข้อมูลการพัฒนา อสม. 4.0 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การประเมินและรายงานผลการพัฒนา อสม. 4.0 หนังสือแจ้ …

อ่านต่อ