กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมร่วมติดตามการจัดกิจกรรมของสมาคม อสม.อีสาน ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมติดตามการจัด …

อ่านต่อ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาท อสม.ในการเป็นนวัตกรสังคม”

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาท อสม.ใ …

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมเป็นกำลังใจกับ อสม.อารีย์ เชิญกลาง อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นกำล …

อ่านต่อ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมให้กำลังใจ อสม.ยุพิน รัตนะคำ อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเ …

อ่านต่อ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมให้กำลังใจ อสม.ยุพิน รัตนะคำ อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทันตสุขภาพ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นกำลังใจกั …

อ่านต่อ

อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ ร่วมเป็นกำลังใจกับ อสม.ราตรี สูงขาว อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และนายฐณะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์ …

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจให้กับ อสม.นางกนิษฐา ไชยงาม อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจให้กับ อสม.นางกน …

อ่านต่อ