อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2538-2561

รายชื่ออสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2538-2561

ชื่อนามสกุลจังหวัดสาขาปี
นางทองใสหาญเสนานครพนมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2561
นางประสวนบุญยังตรังการส่งเสริมสุขภาพ2561
นางพานิตย์นพรัตน์พัทลุงสุขภาพจิตในชุมชน2561
นายบุญรอดเวชสุวรรณสุราษฎร์ธานีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2561
นางอุไรวรรณจำปาดะภูเก็ตการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ2561
นางเทวีโชติมณีสุราษฎร์ธานีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2561
นางหนูเรียง จีนจูดสุราษฎร์ธานีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2561
นางฮาบีบ๊ะกรมเมืองสงขลาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2561
นายชูชาติพูลทองเชียงใหม่การจัดการสุขภาพชุมชน2561
นางมะริหย้อศรีชายตรังนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก2561
นางสาวจำเนียรคุ้มวันราชบุรีทันตสุขภาพ2561
นางเจ๊ะเสาะสาแมปัตตานีการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้2561
นายอิสแมงสาแมยะลาการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้2561
นางฟาอีซะห์กาตงนราธิวาสการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้2561
นางนูไอนีสมานสงขลาการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้2561
นายศรีศักดิ์แสงสุขกทม.การบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ2561
นายธรรมรัตน์วงษ์อนันต์กรุงเทพมหานครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นกรุงเทพมหานคร2560
นายพิสิษฐ์ บุญแก้วพุธสงขลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้2560
นางซาแรซ่า สาและยะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้2560
นายอารง สตาปอปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้2560
นางสุธารา แวสุหลงนราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้2560
นางจิดาภาอิ่นแก้วเชียงใหม่สุขภาพจิตชุมชน2560
นางสาวศรีไพร คำแดงสุโขทัยสาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2560
นายไสวดีนวนพะเนาสุราษฎร์ธานีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2560
นางกนิษฐาฤทธิ์เต็มชัยนาทนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก2560
นายภมร ชูช่วยชุมพรการส่งเสริมสุขภาพ2560
นายชุติมันต์ โพธิยาสิงห์บุรีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2560
นายนิชลเสี้ยวเส็งสระแก้วการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2560
นางสาววันนิภาศิริบัตร์นครศรีธรรมราชการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ2560
นายประเสริฐ บุญสบพังงาการจัดการสุขภาพชุมชน2560
นางสมคิด สุธงษาสระแก้วการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2560
นายถาวร สุวรรณรัตน์สงขลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2559
นางรอกีเยาะ นิมะยะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2559
นางโชติกา พรหมบุตรปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2559
นางเจ๊ะบีเดาะอาบูบากานราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2559
นายนรินทร์แป้นประเสริฐกรุงเทพมหานครอสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานคร2559
นางธมนวรรณสังฆกุลรัอยเอ็ดสุขภาพจิตชุมชน2559
นายสมัครนวลศรีตรังภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2559
นางน้องนุชหนูนาคตรังนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก2559
นางสาววิมลกำเนิดกาญจน์กาญจนบุรีการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ2559
นางเสวียนเพ็ชรสากรปัตตานีการส่งเสริมสุขภาพ2559
นางกฤษณารัตนสินชลบุรีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2559
นางชนานันท์สังข์ทองสงขลาการจัดการสุขภาพชุมชน2559
นางบุญรอดพรมกาพิจิตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2559
นางเมี๊ยะ -กาญจนบุรีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2559
นายจรูญ ขอสันติกุลระนองการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2559
นางรัตติกาลเชาวนพงศ์ชัยกรุงเทพมหานครอสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานคร2558
นางบุญรวยนิ่มดวงสงขลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2558
นางนิลวดีมูนายะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2558
นางอุร๊ะเจะมิงปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2558
นางสิติมาดุรอแมนราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2558
นายธีรัชพัฒน์ย่อทองศรีสะเกษสุขภาพจิตชุมชน2558
นางวันเพ็ญ พานเพชรชุมพรนมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก2558
นางอุษาสุขประเสริฐภูเก็ตการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ2558
นายนิวาสวิโยบึงกาฬการส่งเสริมสุขภาพ2558
นายโสพลนิยมไทยระนองการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2558
นางสาวสุปราณีจันทร์แก้วพัทลุงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2558
นางนินาทกะการดีกาญจนบุรีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2558
นายเสถียรคำชมภูอุดรธานีการจัดการสุขภาพชุมชน2558
นางปราณีทองรักษ์สงขลาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2558
นายสนองดีกัลลาน่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2558
นายมะกะตาหะแวปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2557
นายเจ๊ะอับดุลเล๊าะ ยิสันสงขลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2557
นางสาววายุรีสะนิยะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2557
นายมาหามะ เจ๊ะอุมานราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2557
นางวิมลนวลศรีตรังสาขาสุขภาพจิตชุมชน2557
นางเครือวัลย์สงครามระนองสาขาส่งเสริมสุขภาพ2557
นางราณีถาดวิจิตรชัยภูมิสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) และการสร้างหลัก2557
นายสมชายจรบุรมย์ร้อยเอ็ดสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน2557
นายจันทร์ ภูมิลุนร้อยเอ็ดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2557
นายปราโมทย์ เตาแก้วยโสธรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2557
นางอรทัยนอระสีมหาสารคามการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2557
นางสาวชนิศาทองสุทธิ์ศรีสะเกษการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2557
นางมารินีอาเดอนานร้อยเอ็ดการจัดการสุขภาพชุมชน2557
นางณรงค์เจริญสง่ากทม.กทม.2557
นางสุพรรณเพชรสุขสุโขทัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2557
นายสากล อุดมรักษ์กาฬสินธุ์การจัดการสุขภาพชุมชน2556
นายสมดี บุตอังร้อยเอ็ดการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ2556
นายสมบูรณ์ จันทร์อ่อน ยโสธรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2556
นางสาวพยอม สุขศรีแดงนราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2556
นางจีรานา หีมสุวรรณสงขลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2556
นางนุชรีย์ อับดุลคานานยะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2556
นางสาวดวง ช่วยเมืองปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2556
นางวาสนา ลัดดาวงศ์กรุงเทพมหานครอสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานคร2556
นางนงนุช บุญวิเศษ อุดรธานีสุขภาพจิตชุมชน2556
นางนิยม ไตรแพทย์ตรังภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2556
นางสุภาพร หาญสรีวัฒนกุลยโสธรนมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว2556
นางรัชนี ณ นครพังงาการส่งเสริมสุขภาพ2556
นายสะอาด คำตาตากการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2556
นายทอมี กาญจนพันธ์บุญตากการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2556
นายสมรวย พิทักษ์ศรีสะเกษการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2556
นางพิมรัตน์ หลักทองนราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2555
นางสุมน ชัยนิยมกรุงเทพอสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานคร2555
นางนิเด๊าะ อิแตแลยะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2555
นายนเรศ สร้อยแก้วอำนาจเจริญการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2555
นางผ่องศรี อินทร์นอกขอนแก่นการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ2555
นางนงเยาว์ สร้อยนิติรัตน์สงขลาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2555
นายธีรยุทธ สะอิดีสงขลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2555
นางฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแวปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2555
นายวิชิต หอมทองขอนแก่นสุขภาพจิตชุมชน2555
นายจันศรี จรบุรมย์ร้อยเอ็ดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2555
นางเรือนคำ ปัญญาตุ้ยเชียงใหม่นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว2555
นายสถา แสนตรงยโสธรการส่งเสริมสุขภาพ2555
นางพรเพ็ญ ชาญเดชขอนแก่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2555
นางเกษมณี เข็มแก้วศรีสะเกษการจัดการสุขภาพชุมชน2555
นางสาวรัชต์ญาณ์ เกตุแก้วสมุทรสาครการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2555
นางทองจันทร์ แก่นจำปาร้อยเอ็ดนมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว2554
นางเกษฐิณี โพชสาลีตรังการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ2554
นายเรืองวิทย์ ศรีสุวรรณสงขลาการจัดการสุขภาพชุมชน2554
นางวรรณา สังข์เวชสงขลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2554
นางกัลยา จันทร์งามยโสธรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2554
นางสุนันทา สมุทรสารัญสตูลสุขภาพจิตชุมชน2554
นางสมจิต ชัยอภิชฌาราชบุรีการส่งเสริมสุขภาพ2554
นางสมยา รัตนพลธีอุดรธานีการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2554
นายประสิทธิ์ แจ้งใจนครศรีธรรมราชการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2554
นางประดับ เพชรแก้วพังงาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2554
นางสมจิต ยอดยิ่งยะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2554
นายไซพูดิง กาโนปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2554
นางณัฐกานต์ เตะละนราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2554
นางฐิติกานต์ เอี่ยมสุขนันท์ชุมชนวัดราชวรินท์ ศูนย์ ๓๖ (บุคคโล) กทม.อสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานคร2554
นางประพิณพร อรบุตรยโสธรการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)2554
นายสมนึก อ่วมจำรัสสมุทรสงครามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2554
นายอภิชาติ โพธิสารร้อยเอ็ดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2553
นางสำอาง ช้อยชดร้อยเอ็ดการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)2553
นายแวดอเลาะ ประดู่ยะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2553
นายเกษม เอียดปราบสงขลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2553
นางอุทัย นามวงศ์ชัยสกลนครการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ2553
นางเพ็ญประภา สมบัติกำไรอุดรธานีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2553
นางนฤมล สาและปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2553
นางยามิงละห์ มะนราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้2553
นางรอบีด๊ะ กระบี่วงศ์กระบี่สุขภาพจิตชุมชน2553
นางศิริพรรณ ภัทรสิริวรกุลกาญจนบุรีนมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว2553
นางยุพิน สีต๊ะสารน่านการส่งเสริมสุขภาพ2553
นายคำ เตลาน่านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2553
นางคลี่ ชูชาติตรังการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2553
นางนิภาพร พัฒนาขาชุมพรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2553
นายเอนก สิทธิน่านการจัดการสุขภาพชุมชน2553
นายอัดนัน เซ็งนราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2552
นายบุญเรือง คำไพยโสธรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2552
นายนิพน สารทรานนท์ฉะเชิงเทราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2552
นายเจ๊ะอูมา ดือราแมยะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2552
นางพยอม แก้งวงศ์จันท์ปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2552
นายสำรวย อำนวยศรีสะเกษสุขภาพจิตชุมชน2552
นายหมัดอุเส็น สามารถสงขลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2552
นางสุดารัตน์ จันทร์ทองตรังนมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว2552
นางนภาพร ภูมิเรศสุนทรสระแก้วการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)2552
นางสุนีย์ สุขสันต์สิริมาสมุทรสาครการส่งเสริมสุขภาพ2552
นางเครือ เนตรภักดีอุดรธานีการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2552
นางยุพารักษ์ พรมนอกขอนแก่นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ2552
นางธวัลรัตน์ คงรอดมุกดาหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2552
นายบุญกอง ตราชูยโสธรการจัดการสุขภาพชุมชน2552
นายคำ บุญลือชากาฬสินธุ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2552
นางสุทัศน์ กล้าคงพัทลุงสุขภาพจิตชุมชน2551
นางวรรณดี เพชรเรือนทองนครศรีธรรมราชการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ2551
นายถั่น จุลนวลสงขลาการจัดการสุขภาพชุมชน2551
นางสาวอารี ไชยวรรณสงขลาการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)2551
นางสมบูลย์ ไชยสาส์นอุดรธานีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน2551
นางวรรณดี ปรีชานุภักดิ์นครศรีธรรมราชการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2551
นายพือลี ดอเลาะนราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2551
นายมะยูโซะ เจ๊ะเห็งสงขลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2551
นายตอเฮ บูรอดียายะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2551
นายอายุ กาซาปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2551
นางจินตนา ปู่สังข์ตรังการส่งเสริมสุขภาพ2551
นางสาวสุติมา หมัดอะดัมสงขลาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2551
นางดวงจันทร์ เช้าวันดีขอนแก่นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ2551
นายผัด แคนจันทร์อุดรธานีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2551
นางนภาพร เขื่อนจินดาวงศ์ (สกุลเดิม : กุลอ่อน)ลำพูนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2551
นายอับดุลรอแม กามาเงินยะลาอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2550
นายอาลีย๊ะ วาและนราธิวาสอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2550
นางธิดา จันทินมาธรสุรินทร์เอดส์ในชุมชน2550
นางวันดี นวลอินทร์อำนาจเจริญการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 2550
นางวิลาวรรณ หม่อนกันทาตากเอดส์ในชุมชน2550
นายวรเดช สุขขวัญสงขลาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน2550
นางสุพรรณี เจียมทวีผลพะเยาสุขภาพจิตในชุมชน2550
นายวันชัย ธรรมรักเจริญนครปฐมการควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก) 2550
นางชาตรี พลหารเสน่ห์ขอนแก่นการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2550
นางสาวเจ๊ะรอเม๊าะ เจ๊ะดือราแมปัตตานีอสม.ดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีภาวะกฤต2550
นางอรวรรณ แสงโทโพขอนแก่นการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)2550
นางวันเพ็ญ มังคละน่านการส่งเสริมสุขภาพ(ออกกำลังกายและสร้างสุขภาพ) 2550
นางประดับ สงครามสงขลาการจัดการสุขภาพและพัฒนาสังคม2550
นางสุนิสา รัตนบุรีนครศรีธรรมราชการคุ้มครองผู้บริโภค2550
นายคำมูล ดีพรมกุลน่านการแก้ไขปัญหายาเสพติด2549
นางอรวรรณ ศรีพจน์ลำปางการออกกำลังกาย2549
นายสุนทร เชาวนะพานิชปราจีนบุรีการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2549
นางวรรณา ปรีชานุภักดีนครศรีธรรมราชการคุ้มครองผู้บริโภค2549
นายเข็มชาติ ชุมแวงวาปีขอนแก่นการพัฒนาสังคม2549
นางธัญญาภรณ์ ผาสุขกุลเพชรบุรีสุขภาพจิตชุมชน2549
นางสุมณฑา ทองนาคขาวพัทลุงการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)2549
นางนัยนา คชอ่อนปัตตานีการสร้างสุขภาพ2549
จ.ส.อ.สมบัติ วัฒนะโชติชัยนาทการดำเนินงานเอดส์ในชุมชน2549
นายถาวร กันยุตะอำนาจเจริญการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก2549
นายยอดชาย เปรมวชิระนนท์แม่ฮ่องสอนการแก้ไขปัญหายาเสพติด2548
นายวัด บุตุธรรม ขอนแก่นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2548
นายรุ่งฟ้า บุญเจริญอำนาจเจริญสุขภาพจิตในชุมชน2548
นางบุญเตรียม กองทองอำนาจเจริญการสร้างสุขภาพ2548
นางน้ำริน โพธิ์ศรีกำแพงเพชรการออกกำลังกาย2548
นางมวลลักษณ์ ลังกาวงศ์ลำปางการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)2548
นางทองหยอด แซ่ซ้งตากการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ2548
นางจำลอง ศรีศาลาร้อยเอ็ดการพัฒนาสังคม2548
นายสังข์ เหลาอุดมสุรินทร์การดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชน2548
นางตุลา อุนพงค์ถาวรจันทบุรีการควบคุมโรคไข้เลือดออก2548
นายประภาส แก้วกลางนครราชสีมาการควบคุมโรคไข้เลือดออก2547
นางคำจันทร์ ไชยขาวอำนาจเจริญการออกกำลังกาย2547
นายจำรัส คำรอดฉะเชิงเทราการแก้ไขปัญหายาเสพติด2547
นายบุญจันทร์ เกตุแก้วปราจีนบุรีสุขภาพจิตชุมชน2547
นายบุญช่วย ด้วงกลางอุดรธานีการแพทย์แผนไทย2547
นางอารีย์ ธรรมคุณศรีสะเกษการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)2547
นางสุมาลี อธึกนิรันดร์กุลลำพูนการดำเนินงานด้านเอดส์ในชุมชน2547
นายฉลวย เหลือล้นสุรินทร์การสร้างสุขภาพ2547
นายสมประสงค์ สายสมยาอุบลราชธานีการพัฒนาสังคม2547
นางจิตตรา แซ่ซี้นครศรีธรรมราชการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ2547
นางหนูแพง เฉลิมแสนร้อยเอ็ดเขต/ภาค2546
นายอดิศักดิ์พวงบุปผาสุรินทร์เขตชนบท2546
นายแรม เชียงกากาญจนบุรีเขต/ภาค2546
นางแวรอซีดะห์ กรูตามาปัตตานีเขตเมือง2546
นางกาญจนา ทรัพย์ทวีภูเก็ตเขต/ภาค2546
นางน้อย อินทองสงขลาเขต/ภาค2546
นายอนุชิต มาอ้วนเลยเขต/ภาค2546
นายทองดี จงสุขแพร่เขต/ภาค2546
นางปราณีต จันทาสีนครสวรรค์เขต/ภาค2546
นายไพฑูรย์พรรณาพิษณุโลกเขตชนบท2545
นางดวงสมรพาเทพมหาสารคามเขตเมือง2545
นางทัศนีย์พร ดีนานสุรินทร์อสม.ดีเด่นระดับภาคเขตเมือง2545
นายชลอ กองปัญญา นครสวรรค์อสม.ดีเด่นเขต 82545
นางบุญนาค สำเภาพันธ์ตราดอสม.ดีเด่นเขต 32545
นางจำปี ปิ่นวิเศษสุพรรณบุรีอสม.ดีเด่นเขต 22545
นางสมศรี แก้วแสงเอกนนทบุรีอสม.ดีเด่นระดับภาคเขตเมือง2545
นางสาวแจ่มจันทร์ หมอมูลน่านอสม.ดีเด่นเขต 92545
นางจริยาเปรมเจียมสมุทรสาครเขตเมือง2544
นายสองศรีแสงสียโสธรเขตชนบท2544
นางสาวสุภาพสะคราญเพชรบุรีเขตเมือง2543
นางภิรมณ์พรกวาวสามแพร่เขตชนบท2543
นางเกตุแก้ว พลพวกลพบุรีเขตชนบท2542
นางสาวสมพรพุ่มพวงเพชรบุรีเขตเมือง2542
นางระเบียบมาตรคำจันทร์บุรีรัมย์เขตเมือง2541
นางสีไพร ดอยแก้วขาวตากเขตชนบท2541
นายบุญจ่อง ปัททุมมุกดาหารเขตชนบท2540
นายพัฒนา พรมเผ่าสระแก้วเขตชนบท2540
นางสุวัฒนา แพงงามสุรินทร์เขตเมือง2540
นายหมาย สายถิ่นแพร่ระดับชาติ ปี 25392539
นายสนิทงานจัตุรัสชุมพรระดับชาติ ปี 25382538