การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 4/2564 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ Zoom Meeting โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน

ภาพ : อภิสิทธิ์  ปะสาวะเท

ข่าว : อภิสิทธิ์  ปะสาวะเท