ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2564 กลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1, 2, 3 และ 4 กลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบาย การจัดประชุมในครั้งนี้ มีกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรออนไลน์ อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด 19 และเครื่องมือในการทำงานของแกนนำขับเคลื่อน และ อสม. ในพื้นที่ต้นแบบ โดย นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และนายศิวโรฒ จิตนิยม ประธาน อสม.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ กับพื้นที่เครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้
ข่าว/ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท