จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2564 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการติดตามผลการดำเนินงานรอบ  9 เดือน

ข่าว : กฤษณชัย  กิมชัย

ภาพ : อภิสิทธิ์  ปะสาวะเท