ศูนย์ฯ ลงพื้นที่พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดย นายกฤษณชัย กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ร่วมกับ นางบัวบุญ อุดมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตร อสม. นวัตกรสังคม สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่นำร่อง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข่าว : กฤษณชัย กิมชัย
ภาพ : อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท
วีรยุทธ์ กิจสกุล