วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคอีสาน ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564