โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 (เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 8) 

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 (เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 8) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานระดับพื้นที่ ภาคเตะวันออกเฉียงหนือ และให้เกิดการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสาธารสุขมูลฐาน ระดับจังหวัด, ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอและระดับตำบล และกลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 ทั้งนี้ นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้วิดีโอคอนเฟอเรนจ์ (VideoConference) เพื่อชี้แจงแนวทาง อสม.เคาะประตูบ้านแนะนำฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในครั้งนี้