กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานฯ จัดประชุม ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖4 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุม “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันและควบคุม โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้กลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยมีนายชาลี สร้างดี ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กล่าวต้อนรับ  นายมงคล  ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน เจ้าหน้าที่ตำบลต้นแบบตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับฯ ระดับจังหวัด  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอและตำบล และประธานชมรมสาธารณสุขมูลฐานแห่งประเทศไทย