กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานฯ จัดประชุม ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 24 มีนาคม 2564 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุม “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันและควบคุม โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้กลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยมี นายวิมล ยาทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 กล่าวต้อนรับ  นายมงคล  ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน เจ้าหน้าที่ตำบลต้นแบบตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับฯ  ระดับจังหวัด  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอและตำบล