กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานฯ จัดประชุม ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุม “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” เขตสุขภาพที่ 9 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันและควบคุม โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้กลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยมี นายอดุลย์  ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 กล่าวต้อนรับ  นายมงคล  ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน เจ้าหน้าที่ตำบลต้นแบบตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับฯ ระดับจังหวัด  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอและตำบล