กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์ฯ จัดประชุม ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดประชุม “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันและควบคุม    โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้กลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยมี นายฐณะวัฒน์  ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน เจ้าหน้าที่ตำบลต้นแบบตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับฯ ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอและตำบล