ขอแสดงความยินดีกับ อสม.อารีย์  เชิญกลาง อสม.จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2564

          ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อสม.อารีย์  เชิญกลาง อสม.จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2564 สาขาป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ