ขอแสดงความยินดีกับ อสม.สราวุฒิ สวรรยาสุวรรณ อสม.จังหวัดนครพนม อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 2564 ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2564

          ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อสม.สราวุฒิ สวรรยาสุวรรณ อสม.จังหวัดนครพนม ได้รับการคัดเลือกเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2564 สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ