กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมร่วมติดตามการจัดกิจกรรมของสมาคม อสม.อีสาน ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมติดตามการจัดกิจกรรมของสมาคม อสม.อีสาน ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGOs) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาศักภาพและส่งเสริมบทบาท อสม. ในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ จากพื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาท อสม. ในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ ภาคอีสาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ มีพื้นที่เป้าหมาย คือ 1)ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ 2)ตำบลบ้านป่าเปือย อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร