รวมวีดีทัศน์ อสม. ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

 • การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 • การส่งเสริมสุขภาพ

 • สุขภาพจิตชุมชน

 • การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

 • การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ฯ

 • การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

 • การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

 • การจัดการสุขภาพชุมชน

 • นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก

 • ทันตสุขภาพ

 • ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ