ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาท อสม.ในการเป็นนวัตกรสังคม”

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาท อสม.ในการเป็นนวัตกรสังคม” ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชช์  เกษทรัพย์ สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, เจ้าหน้าที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ๒ พื้นที่ ได้แก่  ๑. ชุมชนท่านคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  ๒. ตำบลนาเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการ FSC เพื่อกำหนดภาพฝัน และสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในชุมชน