การขับเคลื่อนโครงการ ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19" ปีงบประมาณ 2564