การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกำลังคนในการจัดการสุขภาพ หลักสูตร อสม. นักบริหาร

วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561

ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • กำหนดการ

    • แบบบันทึกทำเนียบ อสม.นักบริหาร
    • แบบประเมินการประชุม
    • แบบทดสอบ Pre-test
    • แบบทดสอบ Post-test