การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564

  • สถานที่จัดงาน : ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

**เอกสารดาวน์โหลด ต่าง ๆ

แชร์