การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกำลังคนในการจัดการสุขภาพชุมชน หลักสูตรครูฝึก อสม. บูรณาการงานสุขศึกษา

วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2561
ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ