วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคอีสาน ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – กันยายน 2563