สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563