สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563