สรุปผลการถอดบทเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563