วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคอีสาน ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563