สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563